Actuele natuurberichten

Deze pagina is onlangs aan deze website toegevoegd. Hier worden actuele berichten geplaatst, alsmede wetenswaardigheden met betrekking tot de natuur op het eiland of algemene natuurberichten.


Hoe vindt de kokmeeuw het nest met haar jongen?

Bij een typische koloniebroeder als de kokmeeuw liggen tot wel vijf nesten per vierkante meter. Wanneer de kuikens zijn uitgekomen vliegen oudervogels af en aan met voedsel voor hun kroost. Maar hoe vindt een ouder het juiste nest?

Franse biologen ontdekten dat bij kokmeeuwen kuikens in het nest al begonnen te bedelen om voedsel nog voor de ouder bij het nest was geland. Toch bedelden de kuikens niet wanneer niet-oudervogels in de buurt vlogen, en dat gebeurde in de drukke kolonie continu. Het leek alsof oudervogels bedelende kuikens als baken gebruiken voor het eigen nest.

De kuikens beginnen te bedelen bij het horen van de zogeheten ‘lange roep’ van een eigen ouder bij het aanvliegen. Uit experimenten waarin de opgenomen lange roep van een oudervogel al of niet kunstmatig was veranderd, kwam naar voren dat ouders met kleine frequentieverschuivingen in het geluid de boodschap ‘ik ben het’ overbrachten. Kuikens wisten die feilloos op te pikken: wanneer de frequentieverschuiving met slechts 1% verschilde van die van de ouder, herkenden zij de ‘ouderroep’ niet meer. 


De Grutto, vogel van de maand maart

De Grutto is onze Nationale Vogel, maar je ziet ze helaas steeds minder. Vooral in het binnenland kom je bijna geen Grutto’s meer tegen. De Grutto is te vinden waar het boerenbedrijf ruimte laat voor natuur en weidevogels. De eerste Grutto’s komen begin maart vanuit Afrika in Nederland aan. De grootste concentraties verblijven aan de Waddenkust en in Zeeland. In juli beginnen de eerste vogels alweer aan de tocht naar het zuiden.

Met zijn lange snavel zoekt de Grutto diep in de grond naar voedsel. In Nederland staan vooral regenwormen en emelten op het menu. Jonge vogels eten insecten, zoals muggen en vliegjes. In de overwinteringsgebieden vormen rijstkorrels een belangrijk deel van het voedsel.

Het nest is een onopvallend kuiltje in het gras, liefst in hoog gras en in de buurt van ruigtes met veel onkruid. Vaak zie je meerdere Grutto’s in de buurt van elkaar broeden. Het zijn geen kolonievogels, maar ze profiteren wel van elkaars aanwezigheid bij het waarschuwen voor gevaar. Een nest heeft meestal 3 tot 4 jongen, die na de geboorte direct het nest verlaten en zich verschuilen in het hoge gras.


Meeuwen herkennen met Camilla

Aan zee... dan zijn er meeuwen. Camilla van Vogelbescherming Nederland leert u in een video vier meeuwen herkennen. Klik hier of op de foto.


Meer over vogels op Schiermonnikoog

De voornaamste broedvogels in de duinen van het eiland zijn blauwe kiekendief, eidereend, tapuit, graspieper (foto onder) en bergeend. In de winterperiode overwinteren in de polder talloze rotganzen en brandganzen. Afhankelijk van het jaargetijde vindt u in en om de Westerplas veel watervogels zoals futen, dodaars, lepelaars, krooneenden, tafeleenden, kleine zilverreiger smienten, pijlstaarten, aalscholvers, meerkoeten en meeuwen. In de rietkragen roerdomp en allerlei zangvogels.

> Zie meer afbeeldingen van vogels op het eiland.