Nieuws


Beste lezer,

Met ingang van 12 januari 2022 gaat deze website off-line. Vele jaren heb ik met veel plezier aan deze website gewerkt. In verband met gezondheidsproblemen is nu het moment om te stoppen. Kortom, een tijd van komen en gaan.
Dank aan de velen die de website hebben gewaardeerd.

Hartelijke groet,
Ed Kieckens.


Heerlijk genieten van verhalen over het eiland

Liefhebbers van Schiermonnikoog vertellen over 'hun' eiland. Heerlijke boeken om te lezen als u op het eiland bent en eenmaal thuis lekker nagenieten ! Info? Klik hier!


Het laatste woord is nog niet gesproken 

Burgemeester Ineke van Gent van de gemeente Schiermonnikoog riep gasbedrijf ONE-Dyas op 29 juni op om zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en niet te gaan boren naar gas in het gasveld ten noorden van Schiermonnikoog. De burgemeester deed deze oproep tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van het bedrijf. Ze gaat ook graag in gesprek met de investeerders van het bedrijf. Burgemeester Van Gent: “in plaats van een klein gasveld leeg te pompen in het unieke onderwatergebied Borkumse Stenen, nabij Nationaal Park Schiermonnikoog en UNESCO-werelderfgoed De Waddenzee zouden investeerders hun geld moeten steken in energieprojecten die op de lange termijn duurzaam zijn.”

 

Cumulatieve effect ook zorg provincie

Daarnaast wees de burgemeester op het cumulatieve effect van industriële activiteiten nabij Schiermonnikoog en de Waddenzee. Hoewel de Waddenzee is erkent als uniek natuurgebied vindt er nog steeds gas- en zoutwinning plaats, dreigen kabels Schiermonnikoog en de Waddenzee te doorboren en dreigt er dus nieuwe gaswinning bij Schiermonnikoog. De provincie Fryslân deelt deze zorg om de cumulatieve effecten. Gedeputeerde Staten en de gemeente Schiermonnikoog sturen hierover vandaag (donderdag 1 juli 2021) een brief aan de minister van Economische Zaken en Klimaat.

 

Afvinken

Na herhaaldelijk verzoek van ONE-Dyas stemde burgemeester Van Gent in met een gesprek met de CEO en andere vertegenwoordigers van het bedrijf. Burgemeester Van Gent: “Ik voel me een vinkje dat afgetikt moest worden. ONE-Dyas moet in gesprek met stakeholders, maar ze luisteren niet naar de bezwaren en doen niet anders dan hun eigen belang nogmaals naar voren te brengen. Gas winnen is niet meer van deze tijd, heeft geen toekomst en moet zeker niet gewonnen worden in kwetsbare natuurgebieden. Het zou beter zijn als de investeerders achter ONE-Dyas hun kapitaal inzetten voor duurzame ontwikkelingen die maatschappelijk wel relevant zijn. Gaswinning in een kwetsbaar gebied levert geen bijdrage aan het collectieve belang, individuele verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Daar wil ik graag met betrokkenen over in gesprek.”

 

Het productieplatform en de boorputten zijn gepland op en nabij kwetsbare natuur. Dit is in strijd met eerdere beloftes van het ministerie van Economische Zaken. In 2014 schreef toenmalig minister Kamp in een reactie naar aanleiding van een geplande proefboring: “indien er een specifieke reden is om het gas uit een klein veld niet te winnen, zoals bijvoorbeeld schade aan de natuur, dan zal gaswinning daar niet plaatsvinden.”

Met het plaatsen van een productieplatform in onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen en in de directe nabijheid van een succesvol uitbreidend project om platte oesters terug te brengen in dit deel van de Noordzee, breekt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat helaas die belofte. One-Dyas leek het nogal hinderlijk te vinden dat de oesterbank nou net op de gasbel lag. De wereld op zijn kop.

 

Gesprek investeerders en aandeelhouders

Begin juni schreef het college van burgemeester en wethouders van Schiermonnikoog een pittige zienswijze op de, door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat opgestelde, ontwerpbesluiten voor gaswinning in dit gebied. De burgemeester herhaalde de bezwaren en deed een beroep op het bedrijf om een andere weg in te slaan en af te zien van deze gaswinning in een gebied grenzend aan het Unesco Werelderfgoed. De CEO van ONE-Dyas heeft toegezegd het verzoek van de burgemeester om in gesprek te gaan met de investeerders en aandeelhouders over te brengen. Zij gaat er van uit dat de handschoen wordt opgepakt en dat haar uitnodiging wordt aangenomen.

 

Het laatste woord is hier nog niet over gesproken…


Gaswinning ten noorden van het eiland? NEE!

Bron: Gemeente Schiermonnikoog

Op ongeveer 20 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog, in  het onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen, wil het Nederlandse gasbedrijf ONE-Dyas een productieplatform in zee plaatsen voor het winnen van gas. Dit betekent opnieuw dat de directe omgeving van Schiermonnikoog mogelijk een economisch wingebied wordt in plaats van een beschermd natuurgebied blijft.

Burgemeester Ineke van Gent: "Schiermonnikoog ligt in het best beschermde en internationaal belangrijkste natuurgebied van Nederland. Toch wordt dit gebied keer op keer bedreigd door kasboringen en kabels. Er wordt steeds een beslissing genomen tegen de natuur en voor economische belangen. Natuur en een vrije horizon laten zich niet uitdrukken in geld, maar zijn wel goud waard". 

Het productieplatform en de boorputten zijn gepland op en nabij kwetsbare natuur. Dit is in strijd met eerdere beloftes van het ministerie van economische zaken. In 2014 schreef toenmalig minister Kamp in een reactie naar aanleiding van een geplande proefboring: "Indien er een specifieke om het gas uit een klein veld niet te winnen, zoals bijvoorbeeld schade aan de natuur, dan zal gaswinning daar niet plaatsvinden".

Met het plaatsen van een productieplatform in onderwaternatuurgebied Borkumse Stenen en in de direct nabijheid van een succesvol uitbreidend project om platte oesters terug te brengen in dit deel van de Noordzee, breekt het ministerie van economische zaken helaas die belofte.

Gaswinning is niet meer van deze tijd en is in strijd met de klimaatdoelen. Het blijven produceren van gas tot na 2050 draagt daar niet aan bij. Daarnaast voldoet de ontwerpvergunning niet aan de Agenda voor het Waddengebied 2050 omdat het platform binnen de 12-mijlszone gebouwd wordt. Het college maakt zich verder zorgen over de forse lozingen van afvalwater, onderwatergeluid en de uitstof van stikstof. De gemeente Schiermonnikoog doet een dringend, moreel en maatschappelijk beroep op politiek Den Haag en op ONE-Dyas om vanaf nu een duurzame weg in te slaan en af te zien van deze gaswinning, grenzend aan het Unesco Werelderfgoed. Met elkaar kunnen we het tij nog keren!

Gedeputeerde Staten van Groningen tegen voorgenomen gaswinning

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) laten weten tegen gaswinning nabij Schiermonnikoog te zijn. Zij reageren hiermee op het ontwerp instemmingsbesluit voor gaswinning nabij het eiland dat op 22 april 2021 is gepubliceerd. In dit ontwerpbesluit stemt het ministerie in met het winningsplan.

Tjeerd van Dekken van de provincie: "Het standpunt van de provincie is en blijft onveranderd. Gedeputeerde Staten zetten stevig in op de energietransitie en vinden dat de focus moet worden gelegd op het produceren van schone en veilige energie en op energiebesparing. Het in gebruik nemen van het nieuwe gasveld past niet binnen de gedachte van energietransitie en het nakomen van gemaakte klimaatafspraken. Gaswinning uit dit gasveld heeft potentieel een grote impact op het Waddengebied en mag niet ten koste gaan van de leefomgeving van mens en dier".


Tijdelijk zebrapad

Bij het kruispunt Langestreek / Badweg is  een tijdelijk zebrapad aangelegd. In verband met corona maakt de horeca gebruik van het gemeentelijk plantsoen. Om een veilige oversteek te waarborgen is het tijdelijke zebrapad aangelegd en is bebording daarbij wettelijk verplicht.


Samenwerkingsovereenkomst Koningshuis

Op 31 mei ondertekenden de gemeente, 't Heer en Feer en Schilderclub De Kwast de samenwerkingsovereenkomst Koningshuis. 't Heer en Feer is de hoofdgebruiker van het pand. Daarnaast gaan Schilderclub De Kwast en
Zorg en Welzijn van de gemeente structureel gebruik maken van het pand.


Vogels in de wei

Klik hier of op afbeelding hieronder voor filmpje.


De kleine mensen route

Het eiland is ‘Lytje Minsken’ rijker in 52 tafereeltjes; miniatuur mensen die een relatie hebben met het eiland. De locaties staan vermeld in een routeboekje dat bij Het Baken voor 3,- Euro te koop is. Initiatiefnemers zijn Joke Eijer (coördinator VVV) en Marianne van Hall (voorzitter VVV), nadat zij dit idee in Leeuwarden hadden gezien. Gerrit Vlasma zorgde voor de vormgeving en Mark Schipper zorgt voor het onderhoud.
Foto: VVV Schiermonnikoog.


Voedselbank Schiermonnikoog

In 2020 is de Voedselbank Schiermonnikoog een officiële stichting geworden. Met producten die u overhoudt na een verblijf op het eiland is de stichting blij. Zo wordt verspilling tegen gegaan en steunen de stichting mensen die, door welke omstandigheid dan ook, tijdelijk of voor langere tijd een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Uw bijdrage in welke vorm dan ook is van harte welkom. Meer weten? Klik hier of op logo hieronder.


Rijbaankussens

Op de Veerweg en de Heereweg komen zogeheten rijbaankussens, die tot doel hebben om het autoverkeer af te remmen. Hier geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Het blijkt dat 40% van het autoverkeer te hard rijdt. Rijbaankussens zijn verhogingen in de weg, waar  de bussen comfortabel overheen kunnen. Ook op Reddingsweg en de Kooiweg komen dit soort 'hobbels'.


 Jaarboek Schiermonnikoog 2020 - Aanrader!

Op 10 april verscheen het Jaarboek Schiermonnikoog 2020. Een 'must' voor de echte liefhebbers van het eiland en de verzamelaars van deze bijzondere boeken. Het boek geeft een goed beeld van het leven op het eiland, het wel en wee, met aandacht voor zowel kleine als grote gebeurtenissen. De vele foto's verlevendigen de tekst en dragen bij aan het beeld dat we ons vormen van 2020. Het eerste exemplaar werd op 10 april aangeboden aan Sietske van der Bijl.


Bestellen? Klik hier of op de foto.


CO2-compensatiefonds honoreert twee projecten 

Het CO2-compensatiefonds keert 2500,- Euro uit voor het planten van fruitbomen op de eilander pluktuin. Het project van de werkgroep Fair Trade Schiermonnikoog en de Stichting Natuurlijk Schiermonnikoog ontvangt 8400,- Euro voor de aanleg van openbare drinkwaterpunten. Het compensatiefonds is in het leven geroepen door Wagenborg Passagiersdiensten. Ieder jaar in januari kunnen eilanders voorstellen indienen voor projecten die uit het fonds gefinancierd kunnen worden.


Duurzaamheid op het eiland

De gemeente Schiermonnikoog wil in de nabije toekomst een duurzaam en energie-zelfvoorzienend eiland zijn. Er lopen al veel duurzame ontwikkelingen en initiatieven. Meer over weten? Klik hier.


Oude maar mooie opname uit 1988

Tijdens tv-uitzending gefilmd. 


Versterking zeewering

De zeewering op het eiland voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Dat constateert Wetterskip Fryslân. Zowel de dijk aan de Waddenkant als de duinenrij aan de Noordzee hebben gebreken. Het Wetterskip start met de voorbereidende plannen voor de versterking. De bekleding van de Waddendijk is afgekeurd. Graszoden en asfalt kunnen golfslag bij extreem hoog water in de toekomst niet weerstaan. Op de duinen aan de oostkant van het eiland ligt niet overal voldoende zand om hoge golven tegen te houden. 

Er wordt samen met eilandbewoners, natuurbeheerders, landbouwers en ondernemers geïnventariseerd welke klussen tegelijk met de dijkversterking aangepakt kunnen worden, zodat Schiermonnikoog zo min mogelijk overlast heeft. In 2022 volgen dan uitgewerkte plannen. In het jaar 2025 wil het Wetterskip echt aan de slag gaan. Het versterken van zeedijk en duinen gaat ca. 50 miljoen Euro kosten.

> Zie ook pagina zeewering op deze website.


De Waddenzeedijk

De dijk aan de zuidkant van het eiland beschermt de polder tegen het water uit de Waddenzee. Aanvankelijk werd deze dijk in 1962 versterkt met een asfaltlaag aan de zijde van de Waddenzee. het asfalt verweerde in de loop der jaren zodanig dat Rijkswaterstaat in 1988 besloot het asfalt te verwijderen en daarvoor in de plaats een nieuwe kleilaag aan te brengen en deze met gras te laten begroeien. Zo ontstond de groene dijk zoals we die tegenwoordig kennen. Nog weer later werden er over de hele lengte van de dijk onderaan basaltblokken aangebracht (foto onder).


Toekomst

De zeespiegel stijgt en het wordt steeds droger. Hoe kunnen de bestaande systemen op het eiland hierop reageren? De grootste toekomstopgave voor Schiermonnikoog gaat over het behouden en veiligstellen van zoet water. Ook moeten waterkeringen worden aangepast aan de zeespiegelstijgingen. En kan het eiland wat voedselproductie en het opwekken van duurzame energie zelfvoorzienend zijn? Over deze materie is een rapport verschenen onder de naam 'Ontwerpmanifestatie 'Act & Adapt' Klimaatweek Groningen.

> Voor info: Klik hier


Een eigen zuivelhoeve

In de Banckspolder zijn zeven boerenbedrijven gevestigd. De landbouw is in de loop der eeuwen veranderd van een kleinschalige voorziening voor de eilanders, naar zuivelproductie als onderdeel van de wereldmarkt. Met de groei van de melkproductie is ook de stikstofbelasting op de natuur toegenomen. In samenwerking met het Louis Bolk instituut vond een haalbaarheidsstudie plaats. Met de uitkomst gingen de boeren in 2016 naar de provincie. De boeren zullen hun melkproductie verminderen en hun gezamenlijke veestapel terugbrengen van 650 naar 420 koeien; een vrijwillige teruggang van 35%. Het plan is om in de komende jaren meer biodivers te gaan werken. Ook zullen de boeren een deel van hun melk zelf gaan vermarkten door de oprichting van een eigen zuivelhoeve.

Van de melk van de koeien gaat de eigen zuivelhoeve overheerlijke, authentieke kazen maken. Door de unieke bodemsamenstelling van het Nationaal Park Schiermonnikoog zal de melk een zacht zilte en iets kruidige smaak hebben. Er komt een breed assortiment kazen.  Zie ook website.