Nieuws


Teken ook de petitie tegen graven hoogspanningskabels

Nu reeds 5282 ondertekenaars! Doe ook mee!

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft toestemming gegeven voor het laten leggen van twee hoogspanningskabels onder Schiermonnikoog en de Waddenzee. En dat onder een uniek stukje Werelderfgoed waar al eeuwenlang de wind, vogels, zeedieren, natuur en water vrij spel hebben. Deze werkzaamheden zullen dan voor onbepaalde tijd grote schade veroorzaken. Op 2 april startte een petitie tegen het graven van de kabels. Stand van zaken op 15 april (00.00 uur) 5282 ondertekenaars.
Teken
de petitie tegen het graven van kabels onder het eiland en de Waddenzee. 
Klik hier of op de foto. 

De petitie is opgesteld door de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog, eilanders en eilandliefhebbers en leden van natuurorganisaties.


Toelichting stroomkabels onder eiland en Waddenzee

Het plan is om onder het eiland van noord tot zuid een dikke stroomkabel te graven (zie tekening onderaan tekst). Energiebedrijf Tennet hoopt dat de kabel in 2027 in gebruik kan worden genomen. De kabel vervoert dan de energie van de windparken op de Noordzee naar de Eemshaven. Het Ministerie van Economische Zaken verkiest deze route boven andere routes om het eiland heen en meent dat het graafwerk niet veel overlast zal geven omdat de oostpunt van het eiland niet is bebouwd. Natuurorganisaties zijn fel tegen. Lutz Jacobi van de Waddenvereniging stelde eerder: 'Wy binne ferbolgen'.


Alle containers gevonden 

Nadat onlangs een derde container van het schip Baltic Tern (dat onlangs 5 containers verloor) gevonden en geborgen is, zijn ook de twee resterende containers gevonden. Conainerverlies is een bedreiging voor de Waddenzee. Zie ook hieronder de oproep om de petitie tegen onveilige containervaart te tekenen. Het ongeluk onderstreept volgens veel leden van de Tweede Kamer het belang van strengere regels voor het doorkruisen van het zuidelijk deel van de Noordzee bij de Waddeneilanden door vrachtschepen bij stormachtig weer. Daar pleit de Kamer al voor sinds het containerschip MSC Zoe begin 2019 ruim 300 containers verloor in het kwetsbare natuurgebied.


Petitie 'Stop onveilige containervaart'

Bijna 2,5 jaar na de ramp  met de MSC Zoe varen er nog steeds containerschepen onder onveilige condities boven de Waddeneilanden. Hiermee nemen we ongeoorloofde risico's met de kwetsbare natuur van de Noordzee en de Waddenzee. Voor de Waddenvereniging is de maat vol. Daarom de petitie: Stop onveilige containervaart. >>>>  Teken de petitie!


Rijbaankussens

Op de Veerweg en de Heereweg komen zogeheten rijbaankussens, die tot doel hebben om het autoverkeer af te remmen. Hier geldt een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur. Het blijkt dat 40% van het autoverkeer te hard rijdt. Rijbaankussens zijn verhogingen in de weg, waar  de bussen comfortabel overheen kunnen. Ook op Reddingsweg en de Kooiweg komen dit soort 'hobbels'.


Nieuwe bewegwijzering in het dorp

Burgemeester Ineke van Gent en kinderburgemeester Thijmen Bouwkamp onthulden op 7 april de nieuwe bewegwijzering in het dorp. Op de top van de palen met wegwijzers prijkt de Schiere Monnik, gemaakt van gerecycled plastic. Deze bewegwijzering vervangt in het dorp de rood-witte en groene paddenstoelen. De nieuwe bewegwijzering is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de provincie.


 Jaarboek Schiermonnikoog 2020 - Aanrader!

Op 10 april verscheen het Jaarboek Schiermonnikoog 2020. Een 'must' voor de echte liefhebbers van het eiland en de verzamelaars van deze bijzondere boeken. Het boek geeft een goed beeld van het leven op het eiland, het wel en wee, met aandacht voor zowel kleine als grote gebeurtenissen. De vele foto's verlevendigen de tekst en dragen bij aan het beeld dat we ons vormen van 2020. Het eerste exemplaar werd op 10 april aangeboden aan Sietske van der Bijl.


Bestellen? Klik hier of op de foto.


Steun het 'Aanvalsplan grutto'

Ruim de helft van de Europese grutto's broedt in ons land. De weidevogelstand in Nederland gaat echter zo hard achteruit dat we koersen op lege weilanden zonder weidevogels zoals de grutto. Om de weidevogels te redden moet dit kabinet stevige maatregelen nemen voordat het te laat is. Help mee en roep de nieuwe regering op om het 'Aanvalsplan Grutto' op te nemen in het regeerakkoord!
Klik hier.


Stormachtig weer op het eiland

Op 5 april gefilmd door Henk Boschma.


CO2-compensatiefonds honoreert twee projecten 

Het CO2-compensatiefonds keert 2500,- Euro uit voor het planten van fruitbomen op de eilander pluktuin. Het project van de werkgroep Fair Trade Schiermonnikoog en de Stichting Natuurlijk Schiermonnikoog ontvangt 8400,- Euro voor de aanleg van openbare drinkwaterpunten. Het compensatiefonds is in het leven geroepen door Wagenborg Passagiersdiensten. Ieder jaar in januari kunnen eilanders voorstellen indienen voor projecten die uit het fonds gefinancierd kunnen worden.


Nieuwe informatiecentrum in mei helemaal klaar

Onlangs werd het nieuwe onderkomen van het informatiecentrum opgeleverd. Nu volgt de inrichting van het multifunctionele gebouw waarin VVV en Natuurmonumenten onderdak vinden. In mei zal het gebouw als informatiecentrum in gebruik kunnen worden genomen.


Natuurberichten

Deze website heeft een nieuwe rubriek: Natuurberichten. De rubriek toont berichten over de natuur van Schiermonnikoog en aanverwante berichten / informatie. Klik hier of op de foto.


Rapportage project ruimtelijke ontwikkelingen

De rapportages van drie belangrijke ruimtelijke ontwikkelingen op het eiland zijn te bekijken op de website van de gemeente. In de rapportages staan de vraagstukken rondom de verkeerssituatie in het centrum, een plaats voor de busgarage en de vraag naar bedrijfsruimte. Voor elk onderdeel staan in de rapporten een aantal oplossingen beschreven, evenals mogelijke belemmeringen.


Duurzaamheid op het eiland

De gemeente Schiermonnikoog wil in de nabije toekomst een duurzaam en energie-zelfvoorzienend eiland zijn. Er lopen al veel duurzame ontwikkelingen en initiatieven. Meer over weten? Klik hier.


Oude maar mooie opname uit 1988

Tijdens tv-uitzending gefilmd. 


Plan voor fusie Insp. Boelensschool en Dockinga College

Indien het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap groen licht geeft, zullen de Inspecteur Boelensschool op het eiland en het Dockinga College te Dokkum gaan fuseren. De Boelensschool op het eiland heeft volgens de wet minimaal 30 leerlingen nodig. Het aantal leerlingen schommelt de laatste jaren tussen de 20 en 30. Als de school een nevenvestiging wordt van het Dockinga College kan het voortgezet onderwijs op het eiland doorgaan.


- Versterking zeewering

De zeewering op het eiland voldoet niet aan de huidige veiligheidsnormen. Dat constateert Wetterskip Fryslân. Zowel de dijk aan de Waddenkant als de duinenrij aan de Noordzee hebben gebreken. Het Wetterskip start met de voorbereidende plannen voor de versterking. De bekleding van de Waddendijk is afgekeurd. Graszoden en asfalt kunnen golfslag bij extreem hoog water in de toekomst niet weerstaan. Op de duinen aan de oostkant van het eiland ligt niet overal voldoende zand om hoge golven tegen te houden. 

Er wordt samen met eilandbewoners, natuurbeheerders, landbouwers en ondernemers geïnventariseerd welke klussen tegelijk met de dijkversterking aangepakt kunnen worden, zodat Schiermonnikoog zo min mogelijk overlast heeft. In 2022 volgen dan uitgewerkte plannen. In het jaar 2025 wil het Wetterskip echt aan de slag gaan. Het versterken van zeedijk en duinen gaat ca. 50 miljoen Euro kosten.

> Zie ook pagina zeewering op deze website.


De Waddenzeedijk

De dijk aan de zuidkant van het eiland beschermt de polder tegen het water uit de Waddenzee. Aanvankelijk werd deze dijk in 1962 versterkt met een asfaltlaag aan de zijde van de Waddenzee. het asfalt verweerde in de loop der jaren zodanig dat Rijkswaterstaat in 1988 besloot het asfalt te verwijderen en daarvoor in de plaats een nieuwe kleilaag aan te brengen en deze met gras te laten begroeien. Zo ontstond de groene dijk zoals we die tegenwoordig kennen. Nog weer later werden er over de hele lengte van de dijk onderaan basaltblokken aangebracht (foto onder).


Toekomst

De zeespiegel stijgt en het wordt steeds droger. Hoe kunnen de bestaande systemen op het eiland hierop reageren? De grootste toekomstopgave voor Schiermonnikoog gaat over het behouden en veiligstellen van zoet water. Ook moeten waterkeringen worden aangepast aan de zeespiegelstijgingen. En kan het eiland wat voedselproductie en het opwekken van duurzame energie zelfvoorzienend zijn? Over deze materie is een rapport verschenen onder de naam 'Ontwerpmanifestatie 'Act & Adapt' Klimaatweek Groningen.

> Voor info: Klik hier


Een eigen zuivelhoeve

In de Banckspolder zijn zeven boerenbedrijven gevestigd. De landbouw is in de loop der eeuwen veranderd van een kleinschalige voorziening voor de eilanders, naar zuivelproductie als onderdeel van de wereldmarkt. Met de groei van de melkproductie is ook de stikstofbelasting op de natuur toegenomen. In samenwerking met het Louis Bolk instituut vond een haalbaarheidsstudie plaats. Met de uitkomst gingen de boeren in 2016 naar de provincie. De boeren zullen hun melkproductie verminderen en hun gezamenlijke veestapel terugbrengen van 650 naar 420 koeien; een vrijwillige teruggang van 35%. Het plan is om in de komende jaren meer biodivers te gaan werken. Ook zullen de boeren een deel van hun melk zelf gaan vermarkten door de oprichting van een eigen zuivelhoeve.

Van de melk van de koeien gaat de eigen zuivelhoeve overheerlijke, authentieke kazen maken. Door de unieke bodemsamenstelling van het Nationaal Park Schiermonnikoog zal de melk een zacht zilte en iets kruidige smaak hebben. Er komt een breed assortiment kazen.  Zie ook website.